Utslipp av kjemiske stoffer fra ulike typer av idrettsgulv

Utslipp av kjemiske stoffer fra ulike typer av idrettsgulv

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Emisjon (avgassing) fra idrettsgulv vil føre til at det dannes kjemikalier i luften, som i verste fall forårsaker helseskader. Ved NTNU har det blitt utført emisjonstester av to ulike parkettgulv som benyttes i idrettshaller. Gulvene ble testet for forskjellige kjemiske stoffer: VOC/TVOC, formaldehyd, acetaldehyd og kreftfremkallende forbindelser. I 2019 vil også et kunstdekke bli testet.

Emisjon av kjemiske forbindelser fra ulike idrettsgulv 

Luftkvaliteten i idrettshaller kan oppleves som dårlig, noe som kan redusere treningslyst og treningseffekt, og påvirke brukernes helse [1]. Dette kan blant annet skyldes emisjon av kjemiske forbindelser fra bygningsmaterialer.

Gulvet i en idrettshall utgjør en stor del av det totale overflatearealet, og vil derfor være av stor betydning for hvilke forbindelser som inhaleres av brukerne. Ifølge McCaVerty (referert i [2]) vil mengden inhalerte forurensninger fra inneluften øke i takt med respirasjonsfrekvensen og utsette brukerne for helsefare. Mesteparten av luften inhaleres via munnen og vil dermed ikke filtreres for store partikler og ulike typer av oppløselig damp. I tillegg vil en økt respirasjonsfrekvens transportere forurensninger lengre ned i luftveiene [2].

Flyktige organiske forbindelser (VOC) / totalt flyktige organiske forbindelser (TVOC) og formaldehyd forekommer vanligvis i bygningsmaterialer og kan ved inhalering forårsake negative helseeffekter [3,4]. I idrettshaller benyttes vanligvis kunstdekke eller parkett som ett underlagsmateriale [5]. Disse materialene inneholder blant annet formaldehyd og VOC, som er påvist å være de største emisjonskildene til innemiljøet [6]. Hvor mye av de nevnte stoffene som emitterer fra gulvmaterialet kan være av betydning for brukernes helse, og hvilket gulv som velges i idrettshaller bør derfor vurderes nøye.

På bakgrunn av dette har det ved NTNU blitt utført emisjonstester av to ulike parkettgulv, som har blitt analysert for VOC/TVOC, formaldehyd, acetaldehyd og kreftfremkallende forbindelser gruppe 1A og 1B. I løpet av våren 2019 skal det i tillegg utføres et forsøk av kunstdekke med underkonstruksjon. Forsøkene utføres i henhold til standardene NS-EN ISO 16000-serien, CEN/TS 16516:2013 og NS-EN 16516:2017. Forsøket går ut på at hvert gulv plasseres i et emisjonskammer av typen VCE 8000/S, og forblir i kammeret i løpet av hele forsøksperioden på 28 dager. Ved dag 3, (7) og 28 tas det ut luftprøver fra kammeret som analyseres ved et eksternt laboratorium.

Når resultater fra det sistnevnte forsøket foreligger, vil resultatene fra de tre forsøkene publiseres på godeidrettsanlegg.no.

 

Litteraturliste:

Ingressteksten er basert på informasjon fra Astma- og allergiforbundet: Kjemikalier, avgassinger og dufter, (sist oppdatert 27.11.18) hentet 01.04.19

[1] Lu, W-H., Wei, W. og Feng, X., 2011. Test and analysis on the indoor air quality of gymnasium in the university. International Conference on Human Health and Biomedical Engineering, s. 807-810. DOI: 10.1109/HHBE.2011.6028950

[2] Carlisle, A. J. og Sharp, N. C. C., 2001. Exercise and outdoor ambient air pollution. British Journal of Sports Medicine, 35(4), s.214-222. DOI: 10.1136/bjsm.35.4.214

[3] Barro, R., Regueiro, J., Llompart, M. og Garcia-Jares, C., 2009. Analysis of industrial contaminants in indoor air: Part 1. Volatile organic compounds, carbonyl compounds, polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls. Journal of Chromatography A, 1216(3), s.540-566. DOI: 10.1016/j.chroma.2008.10.117

[4] Kaden, D.A., Mandin, C., Nielsen, G.D. og Wolkoff, P., 2010. 3. Formaldehyde. I: World Health Organization (WHO), utg. 2010. WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. Kap.3. ISBN 978 92 890 0213 4

[5] Senter for Idrettsskadeforskning, u.å. Sammenheng mellom ulike typer gulvdekker og forekomsten av fremre korsbåndskader i håndball. [internett] Tilgjengelig fra: <https://www.klokeavskade.no/no/prosjekter/sammenheng-mellom-ulike-typer-gulvdekker-og-forekomsten-av-fremre-korsbandskader-i-handball/> [Hentet 25.februar 2019]

[6] Xiong, J., Liu, C. og Zhang, Y., 2012. A general analytical model for formaldehyde and VOC emission/sorption in single-layer building materials and its application in determining the characteristic parameters. Atmospheric Environment, 47, s.288-294. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2011.10.063
 

 

 

Annen informasjon

40 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Verktøy

Arenakrav topphåndball

Arrangementene er elitehåndballens viktigste utstillingsvindu. Som et vesentlig element i arrangementet er selve spillearenaen. Norges Håndballforbund anser at arenaen er av så stor betydning for...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Erik Vesterhus Rasmussen

Badmintonsenteret i Kristiansand

Da Badmintonsenteret i Kristiansand åpnet sine dører i 1987, var hallen Norges første i sitt slag. 30 år etter er den fremdeles en godt fungerende hall og kjernen for badmintonaktivitet på Sørlandet...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Verktøy

Basketballkurver

Dette verktøy omhandler basketballkurver, blant annet plassering av kurver.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Sandefjord Bueskyttere

Bugårdshallen og Sandefjord Bueskytterhall

En nytenkning innenfor flerbrukshaller i kombinasjon med spesialhaller. Hallen er bygget primært som en hverdagshall og treningshall, men med sin utforming og unike løsninger ligger det til rette for...

Innholdstype: Verktøy
Foto: Carl Celius

Danseanlegg - særidrettenes krav og ønskemål utover generelle krav til flerbrukshaller

Spesielle krav og ønskemål for danseanlegg i en flerbrukshall.

Innholdstype: Verktøy

El-innebandy

Du finner her et hefte om el-innebandy, laget av Norges Bandyforbund. Heftet gir deg informasjon om regler og oppsett, men også tips til øvelser og trening.

Innholdstype: Aktuelt

Fremtidens idretts- og fritidsanlegg - status i Sverige

I slutten av januar ble konferansen "Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar" arrangert i Sverige. GIA deltok på konferansen for å holde seg oppdatert på hva som skjer innen...

Innholdstype: Veiledere

Gymnastikk og turn i fleridrettshall

Denne veilederen angir hvilke krav som stilles og hvordan man enkelt kan tilrettelegge for gymnastikk og turn i en fleridrettshall.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Tord Gulbrand Nordli

Harestua Arena

Harestua Arena med håndballflate, basishall og bordtennishall har gitt stor aktivitetsvekst i Lunner kommune. Harestua IL er «limet» i lokalsamfunnet, og nå ligger alt til rette for stedets...

Sider