NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi sine anbefalinger for stengte svømmehaller

NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi sine anbefalinger for stengte svømmehaller

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Offentlige svømmehaller er stengt for bruk, og spørsmålet har blitt reist fra flere: Hvordan kan vi holde tekniske anlegg i drift i en periode vi ikke kjenner varighet av? Skal vi tappe ned bassenger, slå av pumper eller ventilasjonsanlegg?

Alle som ansvar for teknisk drift må gjøre sine egne vurderinger, men her er noen momenter som det kan være verdt å vurdere:

Vannbehandling og basseng

 1. Dersom det er flere basseng med ulik temperatur, senk vanntemperatur til det nivå som normalt er i idrettsbassenget, eller ned til 25°C.
 2. Reduser sirkulasjon til ca 80%, noe som tilsvarer en energisparing på ca 50% for sirkulasjonspumpen.
 3. Kontroller at doseringsautomatikk virker, og pass nøye på at vannkvalitet er stabilt nå når det ikke er badegjester i svømmehallen. Det er viktig å passe på at regulator og doseringsutstyr ikke har et minimumspådrag som kan medføre overdosering over tid.
 4. Returspyling kan utsettes noe, men husk at et filter kan være utsatt for bakterievekst
 5. UV-anlegg kan slås av, effekten er begrenset i en situasjon uten bruk.
 6. Så er det en god tanke å rengjøre utjevningstanker når anlegget ikke er i bruk.
 7. Bruk tiden til bl.a. å desinfisere alle flytedeler. Det er kanskje en stund siden det var gjort.
 8. Hev/senk-bunn bør kjøres opp over vannspeil for å redusere avdamping
 9. Bruk muligheten til å gjøre vedlikehold/etterfylling/bytting av forbruksmateriell som lamper, filtermedier, sensorer mv.

Ventilasjon og klimakontroll

 1. Settpunkt for romtemperatur kan senkes til vanntemperatur, for å redusere avdamping.
 2. Sirkulert luftmengde kan reduseres noe, men for å sikre god omrøring i rommet neppe lavere enn 60-70% av dimensjonerende kapasitet.
 3. Ventilasjon kan gå i omluft, enten med en regelmessig gjennomspyling av rommet eller en liten kontinuerlig friskluftandel for å sikre fortynning av forurensinger og stoffer som dannes i vannet og diffunderer til luft.
 4. Følg med på drift av varmepumpe. Redusert luftmengde kan medføre både senket fordampertemperatur og hevet kondensatortemperatur – i begge tilfeller øker varmepumpens effektopptak. Er det flere aggregat, bør alle være i drift, men med tilpasset luftmengde.
 5. Kontrollér trykkforskjell mot omgivende rom og over yttervegg. Redusert drift av ventilasjon må ikke føre til økt trykkforskjell over ytterveggen.
 6. Bruk ledig tid til tilsyn og vedlikehold av ventilasjonsaggregat og kanalnett. Rengjøring, kontroll av smørepunkter og eventuelt filterskift kan være eksempel på tiltak.

Sanitæranlegg

Vannlås som tørker ut vil bli en utfordring etter hvert, og må etterses. Varmtvannsbereder som blir stående uten jevnlig tapping kan være utsatt for legionellaoppvekst. En mulig løsning kan være periodisk etterfylling av basseng med varmt tappevann. Dette sikrer sirkulasjon i rørsystem for tappevann, og tilfører både vann og energi til bassenget som kompensasjon for avkjøling og fordamping. Desinfeksjon av dusjanlegg må følge innearbeidet prosedyre i internkontroll.

Og når vi skal åpne igjen?

Få alle systemer i normal drift, men tenk på effektavgiften og fordel varmepådrag til de ulike bassengene litt over tid. Sikre at all automatikk virker, og vær nøye med prøvetaking de første dagene. La ventilasjon gå med en god andel friskluft slik at svømmehallen har godt inneklima når gjestene kommer.

 

Annen informasjon

60 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Petter Solheim

Alexander Dale Oen Arena

Olympisk standard er stikkordet som beskriver arenaen. Samtidig er det laget slik at alle brukergrupper skal kunne nyte og benytte anlegget. Her kan du svømme i et 50-meters basseng med høy...

Innholdstype: Veiledere
Anleggshåndbok for svømmeanlegg

Anleggshåndbok for svømmeanlegg

Anleggshåndboken er utarbeidet av Norges Svømmeforbund. Håndboken skal fungere som en veileder for svømmeklubber/ svømmegrupper i fleridrettslag, som har behov for økt tilgang til svømmeanlegg, eller...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Effektiv energibruk i svømmeanlegg (2016)

Det er kjent at svømmeanlegg er dyre i drift og at de ikke sjeldent må legges ned fordi det ikke finnes nok penger til å utbedre bygningsskader. Svømmeanlegg er en veldig komplisert bygningstype som...

Innholdstype: Publikasjon
Logo Senter for idrettsanlegg og teknologi

Artikkel: Energibruk og opplevd helse i svømmehaller (2019)

Med sitt høye energibruk og krevende inneklima utgjør svømmeanlegg en av de mest kompliserte bygningskategoriene i Norge. En nylig gjennomført studie har sett på sammenhengen mellom svømmernes helse...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Hvordan påvirker UV-bestråling luftkvalitet i innendørs svømmeanlegg? (2018)

Det er kjent at det dannes mer trihalometan (THM), sammen med andre desinfiserings- biprodukter (DBP) i vannet, ved bruk av UV-bestråling. Samtidig reduserer UV-bestråling konsentrasjonen av bundet...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Slik bygger du skadefrie svømmebassenger (2018)

De fleste svømmebasseng er i dag flislagte. Riktig utført fungerer slike bassenger i mange år forutsatt regelmessig vedlikehold. Det kreves grundig planlegging og nøyaktig håndverksmessig utførelse....

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Tørrklor, flytende klor, elektrolyse og dannelsen av desinfiseringsbiprodukter (2018)

Hvordan klor dreper bakterier, cyster og andre sporer omtales som et akademisk puslespill. Uavhengig av desinfiseringsagent for vannet er det likevel enighet om at effektiviteten til de ulike...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Filtersystem for rensing av bassengvann (2013)

Oppgaven omfatter feltforsøk med to medier, sand og glass, for rensing av bassengvann. Forsøkene sammenstilles med sikte på å avdekke forskjell i rensetekniske egenskaper for de to mediene.

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Prosedyrer for prøvetaking i svømmebasseng (2013)

Oppgaven omfatter verifikasjon av ulike metoder for prøvetaking og analyse i svømmebasseng. Manuelle prøver utført iht. bassengforskrift sammenlignes med on-line analyser og prøver tatt av...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Undersøkelse av holdbarheten til natriumhypokloritt og sammenlikning av to desinfeksjonsteknologier (2018)

Hensikten med oppgaven "Undersøkelse av holdbarheten til desinfeksjonsmiddelet natriumhypokloritt (NaOCl) og sammenlikning av to desinfeksjonsteknologier med hovedvekt på vannkvalitet i...

Sider