Alle publikasjoner

Nyeste publikasjoner

31 resultat(er)
Nedenfor finner du flere publikasjoner
Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Filtersystem for rensing av bassengvann (2013)

Oppgaven omfatter feltforsøk med to medier, sand og glass, for rensing av bassengvann. Forsøkene sammenstilles med sikte på å avdekke forskjell i rensetekniske egenskaper for de to mediene.

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Oppvarming av tribuneseter i ishall (2015)

Oppgaven omfatter utvikling av et konsept for oppvarming i en ishall. Tre alternativer er diskutert, og konklusjon er at bruk av setevarme gir best komfort og lavest energibehov. Systemet er foreslått koblet mot et solcelleanlegg som energikilde.

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Optimalisert snølogistikk i forbindelse med VM i Granåsen 2021 (2016)

Teori om snødistribusjon i anlegg for nordiske grener er et forholdsvis nytt tema. I en tid med stadig varmere og villere vær, er det ikke lenger en selvfølge at man har nok natursnø til å drive vinteridrett som før. I fremtiden vil man kanskje være avhengig av å produsere snø i store mengder for å kunne drive vinteridrett. Lagring av snø er da også en problemstilling, men store mengder snø skal...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Prosedyrer for prøvetaking i svømmebasseng (2013)

Oppgaven omfatter verifikasjon av ulike metoder for prøvetaking og analyse i svømmebasseng. Manuelle prøver utført iht. bassengforskrift sammenlignes med on-line analyser og prøver tatt av Mattilsynet.

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Utendørs aktivitetsområder for dansing med hovedvekt på breakdanse, ulike dekktyper (2012)

Oppgaven omfatter informasjon om breakedekker både for innendørs og utendørs bruk. Erfaringene og drøfringen er basert på fire ulike breakdanseanlegg hentet fra Norge og Ukraina.

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Vurdering av smeltevann fra innendørs ishall (2016)

Denne oppgaven, skrevet våren 2016 ved NTNU, undersøker potensialet for gjenbruk av smeltevann til isproduksjon og -preparering i en ishall.

Innholdstype: Publikasjon

Kostnadsstatistikk: idrettshaller (2016)

Idrettshallen, eller flerbrukshallen som den også kalles, er en av de vanligste arenaer for idrett, både for skoler og organisert idrett i lagene.

Innholdstype: Publikasjon

Litteraturprosjekt: Salting av skianlegg (2011)

Man er avhengig av gode snøforhold i et skianlegg. Salting av snø er viktig i et skianlegg for å kunne forhindre våt sørpesnø. Her sees det på bruk av forskjellige typer kjemiske salter for optimal virkning i forskjellige type snø- og klimatilstander.

Innholdstype: Publikasjon

Masteroppgave: Betraktninger rundt svømmehallers energieffektivitet (2011)

Denne masteroppgaven omhandler videre arbeid rundt problemstillingen – energibruk i svømmehaller. Det er undersøkt om det bør være egne krav i Byggteknisk forskrift knyttet til energibruk i svømmehaller og hva de eventuelt bør omfatte. Undersøkelsen har blant annet bestått av energibrukssimulering av Ringeriksbadet og sammenligning av energi- og vannforbruk for Ringeriksbadet, Risenga bad og...

Innholdstype: Publikasjon

Masteroppgave: Dagslys i idrettshaller (2017)

Å utnytte dagslys som dominerende lyskilde i bygninger er i vinden som aldri før. Til tross for dette, er bruk av dagslys i idrettshaller lite utbredt på grunn av utfordringer knyttet til visuell diskomfort og overoppvarming.

Innholdstype: Publikasjon

Masteroppgave: Jenters forhold til spontanidrettsplasser (2017)

Hvordan kan man stimulere unge jenters spontane fysiske aktivitet på en idrettsplass? En forstudie i utviklingen Alby Folkhälsopark. Nøkkelord: Kjønnsperspektiv i idrett, Alby Folkhälsopark, spontanidrett, nærmiljøanlegg, likestilling i landskapsarkitektur, kjønnsbevissthet, offentlig rom og folkehelse.

Innholdstype: Publikasjon

Masteroppgave: Livssykluskostnader for idrettsanlegg (2011)

Hensikten med denne masteroppgaven er å synliggjøre hvordan livssykluskostnadene for en flerbrukshall kan reduseres, samt å gi en indikasjon på livssykluskostnadene basert på etablerte nøkkeltall fra Statsbygg.

Innholdstype: Publikasjon

Masteroppgave: Luftkvalitet i innendørs svømmeanlegg (2017)

Svømmebasseng brukes både til sport og rekreasjon og er populært blant mennesker i alle aldersgrupper. I Norge benyttes ofte klor til å desinfisere badevannet, enten alene eller sammen med UV- bestråling. Desinfisering er viktig for å forhindre fremvekst av mikroorganismer som bakterier, virus, sopp og protozoer. Men, når klor reagerer med organisk og uorganisk materiale fra de badende dannes...

Innholdstype: Publikasjon

Masteroppgave: Prosjektmodell for idrettsanlegg (2014)

Av mange idrettsanleggene som bygges i Norge hvert år, er det flere som ikke er ikke går helt etter planen, hverken på pris eller tid. Denne masteroppgaven utvikler en gjennomføringsmodell, kalt IA-modellen, som skal kunne fungere som et hjelpemiddel for å gjøre prosessen med å bygge et idrettsanlegg bedre.

Innholdstype: Publikasjon

Masteroppgave: Respons av massive tregulv i idrettshaller (2012)

Masteroppgaven tar for seg utforming av idrettsgulv i massivtre. Det ble utarbeidet to testgulv hos SINTEF Byggforsk som ble testet for kravene til støtdempning, deformasjon, ballsprett, friksjon og belastning ved rullende last. Testresultatene ble videre brukt sammen med en numerisk modell for å foreslå et nytt tregulv som kan oppfylle kravene for gulv i idrettshaller.

Innholdstype: Publikasjon

Masteroppgave: Sports facility statistics (2016)

Denne oppgaven gjør en analyse av Kulturdepartementets Idrettsanleggsregister. Oppgaven er skrevet ved Uppsala Universitet med Senter for idrettsanlegg og teknologi ved NTNU som ekstern veileder.

Innholdstype: Publikasjon

Masteroppgave: Svømmehaller og krav til energieffektivitet (2010)

Til tross for at energibruket i svømmehaller kan være tre ganger høyere enn kravene gitt for idrettshaller, finnes det ingen egne krav for svømmehaller i «Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven». Denne masteroppgaven forsøker å finne fornuftige energibrukskrav basert på statistikk fra eksisterende svømmehaller og egne beregninger av energibruk for et typisk opplæringsbasseng.

Innholdstype: Publikasjon

Masteroppgave: Utforming av rulleskiløyper – velfungerande for alle (2013)

En masteroppgave som har som mål å kunne bidra til å bygge velfungerende rulleskiløyper tilrettelagt for flest mulig. I rapporten gis det forslag til utforming av løypene. Utformingen er basert på eksisterende retningslinjer til utforming av ski- og rulleskiløyper, testing av ni ulike løyper, spørreundersøkelse av brukerne i nevnte løyper og intervju av utbyggere.

Innholdstype: Publikasjon

Ph.D.-avhandling: Energieffektivisering i svømmehaller (2015)

Avhandlingen tar for seg energibruk i norske svømmehaller. Innhentet data fra 43 svømmehaller ble analysert. Resultatet viser stor variasjon i årlig energibruk og potensialet for reduksjon i årlig energibruk ble estimert til 28%. Svømmehallenes årlige energibruk har høyest korrelasjon med vannforbruk, antall besøkende, bruksareal og vannoverflate (areal).

Innholdstype: Publikasjon

Ph.D.-avhandling: Hall i nord - En studie av beslutningsprosesser, anleggsbruk og idrettsdeltakelse knyttet til bygging av store innendørshaller i lokalsamfunn i Nord-Norge (2015)

Denne Ph.D.-avhandlingen setter søkelys på beslutningssprosesser, anleggsbruk og idrettsdeltagelse knyttet til et prosjekt som omhandler byggingen av store innendørshaller i Nord-Norge i perioden 1995-1998. Mer konkret undersøkes det politiske bakteppe for Hall i Nord-prosjektet, om hvordan Fotballforbundet som initierte prosjektet, klarte å etablere et politisk maktgrunnlag til å forme en...

Innholdstype: Publikasjon

Prosjektoppgave: Desinfiseringsprosessens virkning på luft- og vannkvaliteten ved innendørs svømmebassenger (2016)

I en studentoppgave fra NTNU ble et litteraturstudie gjennomført som viser hvilke desinfiserings bi-produkter (DBP) som kan oppstå i svømmebasseng. Gjennom fordampning blir DBPene spredd til luften og pustet inn av badende og ansatte. I dette studiet ble helseeffekter som kan forårsakes av de enkelte stoffene kartlagt.

Innholdstype: Publikasjon

Rapport: Dansegulv, målinger og vurderinger (2015)

Brekke & Strand utarbeidet i 2015 en rapport om vurderingen av objektive egenskaper til dansegulvene ved nye Edvard Munchs VGS i Oslo. Rapporten kan være et godt verktøy for den som vil lære mer om dansegulv og om hvordan gulvets egenskaper kan kvantifiseres og måles.

Innholdstype: Publikasjon

Rapport: Evaluering af tre eksperimenterende specialanlæg (2017)

I denne rapporten evalueres tre nyskapende idrettsanlegg (et fotballanlegg, et friidrettsanlegg og et tennisanlegg), hvor man har tenkt nytt rundt utformingen av anlegget.

Innholdstype: Publikasjon

Rapport: Kartlegging av gummigranulat/mikroplast i jord nær kunstgressbaner (2018)

Rapporten beskriver spredning av gummigranulat fra tre kunstgressbaner i Asker og Bærum; Hoslebanen, Nadderudbanen og Føykabanen. Betydelige mengder granulat ble funnet i jord utenfor baneområdene.

Innholdstype: Publikasjon

Rapport: Kartlegging av håndtering av granulat på kunstgressbaner (2017)

Miljødirektoratet fikk i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å vurdere om det var behov for å forskriftsregulere opprettelse og drift av kunstgressbaner for å redusere mengde granulat som havner i naturen. Som vurderingsgrunnlag hadde Miljødirektoratet behov for en kartlegging av dagens praksis for drift og vedlikehold av kunstgressbaner som benytter gummigranulat. Kartleggingen er...

Sider